Mobilny Sopot, czyli jak komfortowo poruszać się po mieście

Dziewczyna jadąca na rowerze
Fot. Pixabay

Pieszo? Rowerem? Samochodem? SKM? Autobusem? Jak na co dzień poruszamy się po Sopocie? Jak chcielibyśmy przemieszczać się po Sopocie za kilka, kilkanaście lat? Czym jest podróż obligatoryjna? Jak zaprojektować łańcuch ekomobilności? Zapraszamy do dyskusji o przyszłości mobilności w Sopocie.

Efektem warsztatów z mieszkańcami i prac ekspertów będzie „Plan zrównoważonej mobilności miejskiej” – dokument wskazujący działania poprawiające bezpieczeństwo i komfort poruszania się ludzi i pojazdów w przestrzeni miejskiej.

Zrównoważony system mobilności i transportu nie oznacza prostego zakazu używania samochodów. To zmiana sposobu myślenia o mieście – jak projektować przestrzenie, aby zachęcać do poruszania się pieszo, rowerem czy komunikacją publiczną. Jedną z możliwości jest wspieranie łagodnej mobilności – takiego sposobu funkcjonowania miasta, w którym zarówno dzieci w wieku lat 7 jak i osoby w podeszłym wieku – 70+ mogą czuć się bezpiecznie i samodzielnie korzystać z ponadprzeciętnych walorów środowiska miejskiego i przyrodniczego Sopotu.

Sukces dokumentu, czyli wprowadzenie go w życie, zależy od współpracy mieszkańców, radnych, ekspertów i przedstawicieli Urzędu Miasta. Takie połączenie pozwala na to, by proponowane działania były zgodne z oczekiwaniami codziennych użytkowników miasta oraz odpowiadały współczesnym standardom projektowania bezpiecznych i wygodnych przestrzeni miejskich.

 

Zapraszamy do oceny pieszego i rowerowego klimatu w Sopocie – na stronie Mobilny Sopot
do 20 października można wypełnić ankietę i zgłosić chęć udziału w spotkaniach dotyczących mobilności w Sopocie.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
e-mail: violetta.chmielak@um.sopot.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868 t.j.).
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.