Grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy

Kobieta zasłania się ręką
Stop przemocy Fot.Pixabay

Jeśli doświadczasz jakiejkolwiek formy przemocy – nie czekaj, skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z psychologiem oraz przyjdź na zajęcia grupy psychoedukacyjnej dla kobiet doświadczających przemocy.

Punkt Interwencji Kryzysowej działający w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie organizuje grupę psychoedukacyjną dla kobiet doświadczających przemocy. Oferta skierowana jest do wszystkich kobiet, które znalazły się w trudnej sytuacji związanej z przemocą, chcą zdobyć wiedzę, jak sobie radzić w takich sytuacjach, potrzebują wsparcia i zrozumienia.

Głównym celem grupy jest udzielanie wsparcia psychologicznego i edukacja dotycząca zjawiska przemocy. W trakcie trwania zajęć uczestniczki mają szansę przezwyciężyć wstyd, jakiego doświadczają w roli ofiary, mogą wymieniać swoje doświadczenia związane z radzeniem sobie w sytuacji przemocy oraz poprzez budowanie nowych relacji przerwać izolację towarzyszącą traumie wynikającej z doznawanej przemocy.

Grupa ma charakter zamknięty, spotkania trwają 6 miesięcy (25 spotkań). Zajęcia są bezpłatne i rozpoczną się 16 listopada. Odbywać się będą w czwartki w godzinach 17.30-19.00 w siedzibie Punktu Interwencji Kryzysowej w Sopocie, przy Al. Niepodległości 759 a.

Udział w spotkaniach możliwy jest możliwy po konsultacji z osobą prowadzącą. Osoby chętne prosimy o kontakt pod numerem tel. 58 550 14 14 w godzinach 8.00-20.00.

 

Punkt Interwencji Kryzysowej w Sopocie

Świadczy bezpłatną, profesjonalną pomoc psychologiczną i prawną dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji (przemoc, uzależnienia, choroba psychiczna).

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
e-mail: violetta.chmielak@um.sopot.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868 t.j.).
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.