Profesjonalne pomaganie. Dzień Pracownika Socjalnego

Kobiety gotuja jedzenie w kuchni
Fot. Materiały prasowe MOPS w Sopocie

21 listopada obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego. To święto wszystkich osób, które działają w obszarze pomocy społecznej.

– Nowocześnie pojmowana pomoc społeczna to nie tylko zasiłki dla najuboższych, ale bogata i różnorodna oferta usług społecznych, która odpowiada na potrzeby lokalnego środowiska – podkreśla Anna Jarosz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. – W pracy socjalnej, oprócz pomocy finansowej, włączane są elementy aktywnej integracji, m.in. poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne, grupy wsparcia, psychoedukacyjne, terapia, prace społecznie użyteczne, szkolenia dla osób nieaktywnych zawodowo. Celem tych działań jest pomoc osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji i potrzebują wsparcia w odzyskaniu wiary we własne siły niezbędnej do pokonania barier psychologicznych i społecznych a w rezultacie poprawy swojej sytuacji życiowej.

– Pomagamy, ale również uwrażliwiamy. Od kilku lat prowadzimy w sopockich szkołach zajęcia edukacyjne, których celem jest uwrażliwienie młodych ludzi na drugiego człowieka, na potrzeby osób bezdomnych, chorych, starych, niepełnosprawnych, znajdujących się w sytuacji kryzysowej. To takie lekcje wrażliwości i mądrego pomagania – dodaje Wojciech Boduszyński, kierownik Działu Pracy Socjalnej MOPS Sopot.

W sopockim MOPS odbywają się zajęcia grupy edukacyjnej Kulinaria, w której uczestniczą rodziny objęte wsparciem Asystenta Rodziny. Uczestnicy uczą się, jak przygotować proste, zdrowe i niedrogie posiłki, wykorzystując produkty otrzymywane m.in. z banku żywności. W spotkaniach uczestniczy również psycholog, który wzmacnia, aktywizuje i prowadzi pogadanki na ważne dla uczestników tematy, np. wychowawcze. Efektem ponad 3-letniej działalności grupy jest powstająca właśnie książka „Gotuj razem z nami”.  

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
e-mail: violetta.chmielak@um.sopot.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868 t.j.).
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.