Konferencja poświęcona migracjom

Budynek Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie
Wydział Ekonomiczny UG. Fot. źródło: www.ug.edu.pl

Na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie, w czwartek, 30 listopada odbędzie się konferencja pod tytułem „Problemy pracy socjalnej wrażliwej kulturowo w kontekście migracji”. Na spotkaniu podejmowane będą ważne i aktualne tematy dotyczące migracji, a w szczególności problemów związanych z integracją kulturową migrującej ludności ze społecznościami lokalnymi.

Wykłady dotyczyć będą także zagadnień ekonomicznych i trudnych kwestii związanych z migracją, takich jak przemoc seksualna czy handel ludźmi. Na konferencję zarejestrowało się ok. 200 uczestników.

Głos zabiorą zaproszeni eksperci różnych dziedzin, m.in. naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Gdańskiego. Swoimi doświadczeniami podzielą się także przedstawiciele  miast partnerskich Sopotu – niemieckiego Frankenthalu i duńskiego Naestved, funkcjonariusze Straży Granicznej, pracownicy Sopockiego Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców.

Organizatorami spotkania są: Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, Anna Jarosz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie i dr hab. Monika Bąk, prof. UG, dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Patronem honorowym konferencji jest Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Polsce Anna-Carin Öst. Swój udział zapowiedział również m.in. Bogdan Borusewicz, wicemarszałek Senatu RP.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
e-mail: violetta.chmielak@um.sopot.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868 t.j.).
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.