Koncert czytany. Szczygieł i Res Factum w Teatrze na Plaży

Mariusz Szczygieł i zespół Res Factum
Mariusz Szczygieł i zespół Res Factum. Fot. Filip Springer

Na spotkanie w idei słowno-muzycznego dialogu sztuk, inspirowanego średniowieczną techniką kompozytorską, gdzie głos podstawowy wyznaczał ruch głosów pozostałych, zaprasza 18 marca sopocki Teatr na Plaży.

Projekt „Prawda muzycznie”: tekst czytany „na żywo” przez autora – Mariusza Szczygła – jest inspiracją do interpretacji muzycznej realizowanej również „na żywo” przez muzyków. Mariusz Szczygieł – autor i czytający teksty oraz zespół Res Factum w składzie: Nina Nu (wokal, cytra), Tadeusz Sudnik (elektronikalia), Marcin Krzyżanowski (wiolonczela elektryczna) komentują słowa muzyczną improwizacją.

 

Teatr na Plaży

18 marca 2018 r.
godz. 17.00
bilety: 38 zł

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
e-mail: violetta.chmielak@um.sopot.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868 t.j.).
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.