Zaczarowane ogrody, posesje i balkony

Kamienno-drewniana ławeczka stoi w ukwieconym ogrodzie
Fot. Fotobank.PL/UMS

Po raz 26. Urząd Miasta Sopotu zaprasza mieszkańców do udziału w Konkursie na najładniejszą posesję. Zgłoszenia mieszkańców chcących wziąć udział w konkursie przyjmowane są do 31 lipca.

Celem konkursu jest upiększenie kurortu, podniesienie jego walorów estetycznych, by było to zielone i przyjazne miasto. Wielobarwnie ukwiecone balkony, estetycznie zagospodarowane podwórza, odtworzone ogrodzenia, odnowione elewacje, to efekty pracy sopocian, które poprawiają wygląd nie tylko najbliższego otoczenia posesji, ale i całego naszego, zielonego miasta. 

– Popularność tego konkursu, który realizujemy już od tak wielu lat, pokazuje, jak bardzo zaangażowanych mamy mieszkańców i z jakim zapałem dbają o przydomowe ogrody, rabaty czy balkony – mówi Jacek Karnowski, prezydent miasta Sopotu. – Ich praca i fantazja w upiększaniu najbliższego otoczenia ma bezpośredni wpływ na wizerunek całego miasta. Każdego roku z ogromną przyjemnością odwiedzam posesje zgłoszone do konkursu i na każdym kroku jestem zaskoczony, jakie przepiękne przestrzenie potrafią wyczarować nasi mieszkańcy”.       

Konkurs odbywa się w następujących kategoriach:

 • najładniejsza posesja
 • najładniejszy balkon

Podkategorie:

 • posesja indywidualna,
 • posesja Wspólnoty,
 • posesja należąca do instytucji.

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń mija 31 lipca.

Nagrody:

W każdej kategorii przyznane zostaną I, II i III nagroda w następujących wysokościach:

a) posesje indywidualne:

I miejsce – 2000 zł
II miejsce – 1500 zł
III miejsce – 1000 zł

b) posesje pozostałe:

I miejsce – 3000 zł
II miejsce – 2500 zł
III miejsce – 2000 zł

c) balkony:

I miejsce – 250 zł
II miejsce – 200 zł
III miejsce – 150 zł

Przewiduje się możliwość przyznania do 10 wyróżnień w poszczególnych kategoriach w wysokości:

a) posesje indywidualne – 300 zł
b) posesje pozostałe – 800 zł
c) balkony – 100 zł

 

Zasady konkursu

1. Kryteria konkursu:

W trakcie oceny będą brane pod uwagę następujące elementy:

 • różnorodność nasadzeń gatunków,
 • harmonijne wkomponowanie się w otoczenie,
 • wykorzystanie gatunków wymagających przeprowadzenia zwiększonej ilości zabiegów pielęgnacyjnych,
 • prace remontowe małej architektury,
 • nawiązanie do tradycji dawnych sopockich ogrodów posesyjnych,
 • podejmowanie wspólnych zbiorowych działań na posesjach.

2. Uczestnicy:

Udział w konkursie mogą wziąć mieszkańcy Sopotu – indywidualnie lub jako wspólnoty mieszkaniowe oraz różne instytucje, w tym podmioty gospodarcze zlokalizowane na terenie Sopotu.

3. Zgłoszenia:

Deklaracja udziału w konkursie następuje poprzez dostarczenie zdjęcia zgłaszanej posesji lub balkonu. Zdjęcia mogą być wykonane dowolną techniką. Na podstawie przeglądu zdjęć komisja konkursowa dokona wstępnej oceny.

Zdjęcia wraz z informacją zawierającą: imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz dokładny adres oraz pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych można dostarczyć osobiście, pocztą zwykłą lub za pośrednictwem internetu na adres:

Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska
Urząd Miasta Sopotu
ul. Tadeusza Kościuszki 25/2
81-704 Sopot

adres mailowy: inzynieria@sopot.pl

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
e-mail: violetta.chmielak@um.sopot.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868 t.j.).
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.