Sopot – Aktywni mieszkańcy (etap 2)


Loga UE

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Na Drodze Ekspresji z myślą o mieszkańcach, których dotyka ubóstwo lub wykluczenie społeczne. Chodzi o to, by stworzyć im większe szanse na znalezienie pracy i poprawę poziomu życia.

Uczestnicy podczas trwania projektu będą mogli liczyć na stałe wsparcie wykwalifikowanego personelu (asystentów), którzy będą czuwali również nad prawidłowym zaprojektowaniem indywidulanego wsparcia.

Oferujemy bezpłatne:

  1. poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe
  2. wsparcie asystenta odbiorcy, który będzie odpowiadał za powstanie, realizację i monitoring indywidualnej ścieżki rozwoju
  3. indywidualne wsparcie trenera pracy
  4. szkolenia i kursy zawodowe dobrane do Twoich predyspozycji i możliwości; zakończone uzyskaniem kwalifikacji potwierdzonymi dyplomami i certyfikatami.

A także zajęcia klubu prowadzone przez animatora (pedagoga lub psychologa) oraz usługi asystenta osobistego, poprzez wsparcie w niezależnym funkcjonowaniu w tym w szczególności poprzez pomoc w poruszaniu się po mieście i załatwianiu spraw.

Jeżeli jesteś:

  • mieszkańcem Sopotu; osobą niepełnosprawną, ze sprzężoną niepełnosprawnością lub z zaburzeniami psychicznymi; uczniem lub studentem; osobą nieaktywną zawodowo lub aktywną na rynku pracy w niepełnym wymiarze czasu i chciałabyś/ byś uzyskać wsparcie w organizacji aktywności społecznej i zawodowej; w trudnej sytuacji życiowej lub zawodowej

Jeżeli chcesz:

  • uzyskać wsparcie psychologa, doradcy zawodowego, trenera pracy, asystenta osobistego
  • ukończyć szkolenie/ kurs zawodowy
  • nawiązać nowe znajomości

Zadzwoń: 513 743 810
Napisz: scop@sopot.pl
Przyjdź: Marynarzy 4 81-835 Sopot pokój nr 17/18 lub 3

W latach 2017 – 2019 Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji w Sopocie realizowało w partnerstwie projekt „Sopot – Aktywni Mieszkańcy”, którego celem było zwiększenie aktywności społecznej oraz wsparcie w znalezieniu zatrudnienia osobom w trudnej sytuacji życiowej np. bezrobotnych, z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem.

W projekcie łącznie wzięło udział 74 osoby; w tym 33 kobiety i 41 mężczyzn; mieszkańców Sopotu. 32 osoby posiadały orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

W projekcie nacisk kładziony był na dobre samopoczucie uczestników oraz ich integrację w grupie. Organizowane były min. ognisko, spotkania wigilijne i wielkanocne.

W efekcie działań projektu 16 osób podjęło pracę zawodową np. w branży gastronomicznej, handlowej, porządkowej, ochrony osób i mienia oraz na stanowiskach pracownika biurowego Customer Service a także pracownika archiwum. Ponadto 10 osób podniosło swoje kwalifikacje zawodowe, tym samym zwiększając swoje szanse na rynku pracy


Loga UE