Edukacja

Inwestycje w edukację są nie tylko najbardziej opłacalnymi, ale wręcz zwracają się z nawiązką. Działając w zgodzie z tą filozofią, Sopot z wykorzystaniem funduszy unijnych realizuje wiele projektów, m.in. „Remont, modernizacja i wyposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie oraz Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie jako elementów regionalnej sieci szkolnictwa zawodowego”. Przedsięwzięcie to ma na celu wzmocnienie jakości szkolnictwa zawodowego realizowanego przez sopockie szkoły ponadgimnazjalne. W jego ramach wyremontowane, zmodernizowane i wyposażone zostaną pracownie zawodowe, odbędą się również różnego rodzaju kursy zawodowe.


Koszt projektu 2 045 754,22 PLN
Kwota dofinansowania 1 738 891,09 PLN (75%)
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Okres realizacji 2017-01-02 do 2020-06-30


Równolegle realizowany jest komplementarny projekt edukacyjny Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca. Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów szkół poprzez m.in. wzmocnienie atrakcyjności oferty szkół zawodowych, dostosowanie kompetencji zawodowych nauczycieli do wymogów dynamicznie zmieniającego się rynku pracy i usystematyzowanie współpracy szkół z pracodawcami i szkołami wyższymi. Podstawową ofertą będą płatne 150-godzinne staże zawodowe dla uczniów, dodatkowe kursy, wyposażone zostaną nowe pracownie specjalistyczne i pracownia językowa. Program obejmie również nauczycieli i przewiduje dla nich staże, kursy, studia podyplomowe.

Termomodernizacja obiektów polega kompleksowej modernizacji 25 budynków użyteczności publicznej w Sopocie, poprzez termomodernizację 11 z nich, modernizacji oświetlenia wewnętrznego wszystkich, montażu instalacji solarnych na 2 obiektach i ogniw fotowoltaicznych na 19. Jest to projekt hybrydowy  – realizowany z formule partnerstwa publiczno – prywatnego i dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.


Szacunkowy koszt całego projektu: 21,54 mln PLN
Wkład Gminy Miasta Sopotu – ok. 11,65 min PLN
Kwota dofinansowania – ok. 9,89 mln PLN
Źródło dofinansowania: RPO WP 2014-2020 
Okres realizacji: 2015-2020r.


Sopot realizuje wiele projektów i programów z zakresu edukacji.

Zdolni z Pomorza – Sopot

„Zdolni z Pomorza – Sopot”, którego celem jest zapewnienie wszystkim uczniom szczególnie uzdolnionym z terenu Sopotu odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy pomocy. W projekcie uczestniczy 5 wyższych uczelni aglomeracji, a uczniowie biorący udział w projekcie mogą korzystać z wielu form wsparcia: zajęcia pozalekcyjne, warsztaty rozwijające kreatywność, stypendia, obozy naukowe, konkursy indywidualne oraz zespołowe, naukowe konferencje uczniowskie, portal edukacyjny, warsztaty specjalistyczne, spotkania i warsztaty autorskie. W każdym roku szkolnym przeprowadzone jest około 200 godzin zajęć pozalekcyjnych przedmiotowych.

Projekt „Zdolni z Pomorza – Sopot” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Koszty ogółem: 526 992,75 zł
W projekcie uczestniczy 70 osób.

Droga do sukcesu

„Droga do sukcesu”, którego celem  jest wyrównanie kompetencji  kluczowych  uczniów klas  pierwszych  i podniesienie kompetencji uczniów klas wyższych szkół ponadgimnazjalnych w Sopocie w zakresie zagadnień przyrodniczo matematycznych (fizyka, chemia, biologia, geografia, matematyka)  i języków obcych  (język angielski i niemiecki). Projekt przewiduje uczestnictwo około 800 uczniów, którzy będą wyrównywali lub podnosili swoje kompetencje w ciągu 1 roku lub przez 2 lata trwania projektu.

Czas  trwania projektu:  1.09.2016 – 31.07.2018. realizowany jest ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Os priorytetowa 3 Edukacja, Działanie  03.02. Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1, Jakość edukacji ogólnej. Nr umowy  RPPM.03.02.01-22-0068/15-00.

Całkowity koszt projektu wynosi 691 370,55 zł , z tego koszt własny gminy 34 568,53 zł.

Projekt Comenius

Projekt Comenius – Gimnazjum Sportowe nr 3 w Sopocie wzięło udział w latach 2013-2015 Wielostronnym Partnerskim Projekcie  Szkół Comenius pt. „We are citizens – we know it and show it” – („Jesteśmy obywatelami- wiemy o tym i pokazujemy to”). Na realizację programu szkoła otrzymała z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji kwotę 84 000 zł.

W ramach programu do krajów takich jak: Turcja, Hiszpania, Islandia wyjechało 14 nauczycieli i 12 uczniów.

Erasmus Mejorar El Desarrollo

,,Erasmus Mejorar El Desarrollo(…)” Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk w celu promowania przedsiębiorczości, połączona z emocjonalnym, kulturalnym  i społecznym rozwojem.

Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 18.335 Euro.
Uczestniczyło w nim 50 dzieci.

Projekt Erasmus+

Projekt Erasmus+(Edukacja Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi i nowo przybyłymi) – zatwierdzony przez Francuską Agencję Narodową. Projekt obejmuje dwuletnią współpracę pomiędzy szkołami i instytucjami, a jego celem jest wzmocnienie kompetencji nauczycieli, podniesienie ich kwalifikacji, wiedzy teoretycznej i praktycznej, wymiana doświadczeń i metod w obszarze edukacji wkluczającej na poziomie europejskim.

Czas trwania projektu: 01.09.2017 – 31.08.2019.
Dofinansowanie UE –  22 925 Euro.

indywidualni.pl

Projekt „indywidualni.pl” to nowoczesny program edukacyjny ukierunkowany na personalizację kształcenia uczniów, czyli na indywidualizację procesu nauczania. Indywidualni.pl umożliwia identyfikację i rozwój potencjału mocnych stron oraz predyspozycji uczniów i jednocześnie oferuje dla nauczyciela najbardziej skuteczne metody i techniki nauczania. Celem projektu jest m.in. właściwe wykorzystywanie i rozwój potencjału uczniów i nauczycieli, zwiększenie atrakcyjności szkoły.

Kulturalne atomy

Projekt humanistyczno – przyrodniczy „Kulturalne atomy” – jest autorskim projektem  nauczycieli II LO w Sopocie dotyczący wyjazdu edukacyjnego. Powstał w wyniku zapotrzebowania młodzieży II LO w Sopocie na dodatkowy kontakt z kulturą innego regionu oraz zajęcia edukacyjne, których realizacja jest możliwa jedynie poza Trójmiastem.

Projekt wymiany międzynarodowej

Projekt wymiany międzynarodowej ze szkołą we Włoszech w Bassano del Grappa. II LO w Sopocie współpracuje ze szkołą w Bassano od 2004 roku; corocznie grupa ok 45 uczniów wyjeżdża do Włoch zaś uczniowie z Włoch przyjeżdżają do Sopotu. Projekt dofinansowuje miasto w kwocie 3 tys. zł.