Remont kościoła Gwiazda Morza

Tytuł: Restauracja Kościoła p. w. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej – Gwiazda Morza w Sopocie, w celu zwiększenia jego dostępności i atrakcyjności turystycznej.

Realizacja projektu ma na celu restaurację Kościoła Gwiazda Morza w Sopocie oraz przystosowanie go pełnienia nowych funkcji o charakterze kulturalnym. W ramach inwestycji podjęte zostaną następujące prace: 1) prace remontowe i konserwatorskie celu utrwalenie oraz przywrócenie należytego stanu technicznego obiektu oraz detalu architektonicznego, 2) wykonaniu robót ziemnych wokół Kościoła; 3) przystosowanie części powierzchni do nowej funkcji Izby Polonii Sopockiej wraz z jej wyposażeniem, 3) przystosowanie części powierzchni do funkcji wystaw czasowych wraz z jej wyposażeniem, 4) zastosowanie rozwiązań technicznych mających na celu poprawę akustyki w Kościele. Planowane jest również podjęcie merytorycznej współpracy z Muzeum Sopotu, efektem czego będzie utworzenie sieciowego produktu turystycznego.

Planowane działania konserwatorskie mają na celu poprawę stanu technicznego Kościoła oraz jego zabezpieczenie przed dalszą degradacją techniczną. Kościół p.w. NMP Wniebowziętej – Gwiazda Morza jest jednym z najstarszych kościołów w Sopocie, który ze względu na swoją historię ściśle związaną z Polonią Sopocką jest ważnym punktem tożsamości miasta. Prace prowadzone wewnątrz Kościoła pozwolą przystosować go do wprowadzenia nowych funkcji o charakterze kulturalnym, którymi są Izba Polonii Sopockiej, wystawy czasowe związane z historią Parafii i Sopotu. Ich wykonanie przyczyni się do pielęgnacji postaw patriotycznych mieszkańców Miasta.


Szacunkowy koszt całego projektu: ok. 9,3 mln PLN
Kwota dofinansowania – ok. 5,5 mln PLN
Źródło dofinansowania: RPO WP 2014–2020
Okres realizacji: 2018 r.-2019 r.