Dziki w mieście – jak się zachować

Dzik chodzący po lesie
Spotkanych dzików nie należy przepędzać, drażnić ani płoszyć. Fot. Pixabay

Aglomeracja trójmiejska boryka się w tym sezonie z zaskakująco wysoką populacją dzików. Zwierzęta można spotkać nie tylko podczas spaceru w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, ale niestety coraz częściej również na ulicach i pod budynkami mieszkalnymi, również w Sopocie.

Miasto wdrożyło nadzwyczajne środki, aby zminimalizować szkody wyrządzone przez dziki oraz zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo. Trwa zanęcanie dzików w miejsca, gdzie czasowo rozstawiane są urządzenia mające unieruchomić zwierzęta do czasu ich wywiezienia do ośrodka hodowli zwierząt. Miejsca odławiania zwierzyny ulokowane są poza terenami mieszkalnymi w bezpiecznej odległości od ścieżek leśnych.  

W nocy z 22 na 23 maja podczas akcji odłowiono 25 sztuk – 9 dorosłych i 16 warchlaków. Zwierzęta zostały przewiezione do ośrodka hodowli zwierzyny Polskiego Związku Łowieckiego.

Może się zdarzyć, że podczas wędrówki po lesie zauważymy dziki uwięzione w takim urządzeniu. W żadnym wypadku nie należy się do nich zbliżać.

Podczas spotkania z dzikiem pamiętajmy, że jest to dzikie i niebezpieczne zwierzę. Szczególnie agresywne potrafią być samice pilnujące warchlaków. W żadnym wypadku nie należy zwierząt przepędzać, drażnić i płoszyć. Należy spokojnie oddalić się od zwierzęcia oraz poinformować Straż Miejską (tel. 986) lub Policję (tel. 997). Podobnie postępujemy w wypadku potrącenia dzika lub innego zwierzęcia samochodem. Wówczas niezwłocznie należy zawiadomić Straż Miejską.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
e-mail: violetta.chmielak@um.sopot.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868 t.j.).
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.