Podziękowania podczas sesji Rady Miasta Sopotu

Osoby z MOPS Sopot, Straży Pożarnej państwowej i ochotniczej oraz ZDiZ, którym podczas sesji Rady Miasta podziękował prezydent Jacek Karnowski
Fot. Fotobank.PL/UMS

Po sierpniowej wichurze mieszkańcy Sopotu niezwłocznie pospieszyli z pomocą. Pomagali zwykli ludzie przynosząc dary, pomagali również przedstawiciele służb i instytucji miejskich. W rejony Czerska, Lipusza i Brus udały się w sumie 34 osoby z sopockiego MOPS, Straży Pożarnej państwowej i ochotniczej oraz ZDIZ. 11 września osoby te zostały w szczególny sposób uhonorowane podczas sesji Rady Miasta.

 

– Natychmiastowa pomoc Sopotu była tym kamieniem, który uruchomił lawinę wsparcia z całego kraju. Sopockie służby szybko zorganizowały pomoc i ludzi nie bacząc, że jest weekend, wolne. To była ogromna praca 34 osób. Mamy wspaniałą armię ludzi, którzy gotowi są nieść pomoc. W swoim imieniu, ale również włodarzy Czerska, Brus i Lipusza bardzo serdecznie za nią dziękuję – powiedział prezydent Jacek Karnowski, dziękując strażakom, pracownikom ZDIZ i MOPS. Prócz podziękowań i dyplomów, osoby te otrzymały nagrody pieniężne.

Prezydent wyraził również wdzięczność wolontariuszom, którzy dla poszkodowanych w nawałnicy zbierali pieniądze do puszek podczas dwóch koncertów: Top of The Top oraz corocznego Koncertu dla Mieszkańców.

Dalsze obrady sopockich radnych zdominowane były kwestiami finansowymi – m.in. zmianami w budżecie miasta oraz zmianą wieloletniej prognozy finansowej. Bez głosów w dyskusji radni przyjęli obie uchwały jednogłośnie. Jednogłośnie Radni przyjęli również uchwały dotyczące ujednolicenia regulaminu utrzymania i czystości w mieście, rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska.

Dyskusję wywołała uchwała dotycząca nadawania i zmian nazw ulic, placów i parków  w mieście. W toku dyskusji radni wypracowali wspólne stanowisko, które sprowadza się do tego, iż inicjatywę do zgłaszania mają: prezydent miasta, komisje Rady Miasta, 5 radnych, 200 mieszkańców, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe oraz właściciele dróg wewnętrznych. Na mocy uchwały powołana zostanie komisja, w skład której wejdą m.in. urzędnicy, która opiniować będzie dany wniosek według przyjętych kryteriów, m.in. zachowania zgodności z historią i tradycją Sopotu, użycie nazwy zgodnie z zasadami polskiej pisowni czy upamiętnienie osoby zmarłej (nie wcześniej niż 5 lat przed zgłoszeniem wniosku). Przy głosach przeciwnych i wstrzymujących się, uchwała została przyjęta.

Rada przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej i odrzucała jako bezzasadną skargę na działalność prezydenta Sopotu.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
e-mail: violetta.chmielak@um.sopot.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868 t.j.).
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.