Budżet Sopotu na 2019 rok. Rekordowe kwoty na edukację i projekty społeczne

dzieci w klasie podczas lekcji podnoszą ręce do odpowiedzi
Fot. Adobe Stock

Zrównoważony i bezpieczny budżet Sopotu 2019 – projekt budżetu miasta na 2019 rok odzwierciedla priorytetowe zadania zaplanowane do realizacji  przez samorząd dla mieszkańców. Należą do nich przede wszystkim: zapobieganie wszelkim wykluczeniom społecznym, budownictwo komunalne dla młodych sopocian, bardzo wiele działań proekologicznych i związanych z zielenią w mieście, budowa szpitala geriatrycznego i opracowanie strategii rozwoju miasta na lata 2020-2030/40.

Wiele tych zadań będzie realizowanych w ramach projektów z dofinansowaniem zewnętrznym. Sopot od kilku lat jest liderem w wykorzystaniu tych środków. Planujemy, że w 2019 roku osiągną one poziom ponad 38 000 000 złotych.

Bardzo dobra kondycja finansowa miasta, którego dochody własne stanowić będą w przyszłym roku 70 proc. dochodów ogółem, zapewnia z jednej strony środki na wkład własny do projektów dofinansowanych zewnętrznie, a z drugiej umożliwia miastu finansowanie

z własnego budżetu wielu zadań podnoszących jakość życia mieszkańców, jak m.in: budowa nowego żłobka, programy prozdrowotne dla różnych grup mieszkańców, szeroki dostęp do kultury m.in.: poprzez działalność Domów Sąsiedzkich, czy wymiana ogrzewania na ekologiczne w mieszkaniach komunalnych. 

Ważną pozycję zajmują także projekty i inwestycje, które zostały wskazane do realizacji przez mieszkańców w ramach Sopockiego Budżetu Obywatelskiego na łączną kwotę 4 000 000 zł

Planowane dochody

Planowane wpływy do budżetu miasta to 356 200 000 zł (wzrost o 9,2 proc.). Aż 70 proc. tej kwoty (249 500 000 zł) to dochody własne miasta.

 

Więcej pieniędzy z PIT
104 600 000 złotych wpływu z podatków dochodowych PIT (wzrost o 17 800 000 zł, czyli 20,4 proc.)

Wybrane dochody miasta

 • Gospodarowanie mieniem – 28 200 000 zł  (najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste)
 • Podatki i opłaty lokalne – 54 900 000 zł (m.in. podatek od nieruchomości, PIT i CIT)
 • Sprzedaż składników majątkowych – 33 600 000 zł

Racjonalne wydatki

Planujemy, że wydatki Sopotu w 2019 r. wyniosą  387 600 000 zł i będą wyższe o 6,25 proc. (czyli 22 800 000 zł) w porównaniu do wydatków w 2018 r.


 

 

Na inwestycje podnoszące jakość życia mieszkańców miasto zaplanowało 109 700 000 zł (28,3 proc. wszystkich wydatków). Na wiele zadań miasto pozyskało środki unijne w łącznej wysokości 38 100 000 zł.

Sopocka edukacja na 6

Koszty sopockiej oświaty to 90 500 000 zł, z czego 36 500 000 zł to subwencja oświatowa przekazana przez rząd, a 54 000 000 zł – dodatkowe środki na edukację z budżetu miasta.

 • Bogata oferta zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych – 1 000 000 zł
 • Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych – 8 800 000 zł
 • Dokształcanie nauczycieli oraz dodatki motywacyjne – 2 136 000 zł
 • Stypendia dla najlepszych uczniów – 100 000 zł
 • Środki na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli – 1 500 000 zł
 • Inwestycje i remonty w placówkach oświatowych – 6 900 000 zł
 • Termomodernizacja placówek oświatowych – 10 800 000 zł
 • Wsparcie i opieka dla uczniów niepełnosprawnych – 600 000 zł
 • Wypoczynek letni i zimowy dzieci – 100 000 zł
Zielony Sopot
 • Modernizacja placów zabaw m.in. przy ul. Armii Krajowej, w Parku Północnym, w Lasku Karlikowskim, urządzenia na place zabaw, zakup zabawek „rozbity statek” – 1 000 000 zł
 • Kolejny etap rewitalizacji Sopockich Błoni – 83 100 zł
 • Przebudowa Potoku Grodowego – 3 594 280 zł
 • Otwarcie Stawu Łokietka – 300 000 zł
 • Zieleń na Placu Przyjaciół – 960 000 zł
 • Rewitalizacja punktów widokowych – 200 000 zł
 • Zakup ławek do parków – 500 000 zł
 • Rewitalizacja skarpy wzdłuż ul. Winieckiego – 1 120 000 zł
Rodzinny Sopot

Mieszkania komunalne dla młodych rodzin 

 • Za 9 500 000 zł miasto będzie budowało kolejne mieszkania komunalne przy Al. Niepodległości
 • Na remonty i modernizację lokali komunalnych miasto przeznacza 3 500 000 zł

Przedszkole dla każdego sopocianina

11 200 000 zł Sopot przeznaczy na miejskie przedszkola. Jako jedna z nielicznych gmin w Polsce możemy się pochwalić tym, że każde dziecko od 3. do 6. roku życia w Sopocie znajdzie miejsce w przedszkolu.

Żłobki – utrzymanie, budowa, dopłaty

 • Funkcjonowanie publicznych żłobków – 1 600 000 zł
 • Dopłaty do niepublicznych żłobków – 618 000 zł (dopłata do jednego dziecka wynosi 300 zł miesięcznie)
 • Koncepcja budowy nowego żłobka przy ul. Obodrzyców – 330 000 zł

Bogata oferta sportowa dla dzieci i młodzieży – 1 000 000 zł

Sopot pomaga

Na działania z zakresu polityki społecznej Sopot wydaje rocznie 49 800 000 zł

 • Budowa Centrum Opieki Geriatrycznej – 4 300 000 zł
 • Usługi opiekuńcze dla osób starszych, samotnych, niesamodzielnych – 2 843 500 zł
 • Dom Pomocy Społecznej – 6 700 000 zł
 • Dzienny Dom Pobytu – 954 969 zł
 • Środowiskowy Dom Samopomocy – 1 627 000 zł
 • Dodatki mieszkaniowe i na ogrzewanie – 626 000 zł
 • Całodobowe ambulatorium chirurgiczne – 1 000 000 zł
 • Programy prozdrowotne dla mieszkańców – 750 000 zł
 • Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w instytucjach miejskich – 100 000 zł
 • Informator dla seniorów – 30 000 zł
 • Informator dla osób niepełnosprawnych – 40 000 zł
 • Pomoc dla repatriantów – 180 000 zł
 • Centrum wsparcia cudzoziemców –130 000 zł
 • Adaptacja pomieszczenia na „Sokarnię” – 400 000 zł
 • Całodobowa opieka wytchnieniowa w DPS (2 miejsca) – 100 000 zł
Kulturalny Sopot

Kulturalny rekord – Sopot wydaje najwięcej w Polsce na kulturę w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Cały budżet sopockiej kultury to 28 700 000 zł.

 • Dotacje dla instytucji kultury: Biblioteka – 4 000 000 zł; PGS – 3 600 000 zł; Muzeum Sopotu – 2 000 000 zł;  BART – 3 700 000 zł; orkiestra PFK – 1 400 000 zł
 • Sopockie Festiwale: m.in. Sopot Classic – 910 000 zł; Sopot Jazz – 360 000 zł; Literacki Sopot – 550 000 zł
 • Rozwój oferty i liczby Domów Sąsiedzkich – 160 000 zł
 • Koncepcja muzeum w Operze Leśnej – 150 000 zł
 • Budowa ArtInkubatora przy ul. Goyki – 9 840 000 zł
Sopot mobilny
 • Modernizacje ulic i chodników – 4 200 000 zł
 • Komunikacja publiczna (w tym ulgi dla dzieci i młodzieży, linie trolejbusowe i wydłu-żenie tras autobusów) – 4 887 558 zł
 • Budowa ronda Kraszewskiego/Wejherowska/Obodrzyców – 11 750 000 zł
 • Rozwój parkingów buforowych – 80 000 zł 
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego – 1 500 000 zł 
 • Modernizacja przejścia podziemnego pod Al. Niepodległości – 1 000 000 zł
 • Rower metropolitalny – 594 000 zł
Turystyka
 • System Informacji Miejskiej – 2 500 000 zł
 • Promocja krajowa i zagraniczna miasta oraz informacja turystyczna – 2 327 000 zł
 • R-10 ścieżka rowerowa – 8 500 000 zł
 • Rozwój turystyki wodnej w obrębie Zatoki Gdańskiej – 3 350 000 zł
 • Zagospodarowanie plaży „Rzuć kotwicę za granicę” – 850 000 zł
 • Budowa toalet publicznych – 800 000 zł

 

Pełny projekt budżetu miasta Sopotu na rok 2019 dostępny jest na stronie internetowej miasta (BIP, zakładka Budżet Miasta). Rada Miasta Sopotu budżetem na przyszły rok zajmie się podczas sesji 20 grudnia.
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...